European Pharmacopoeia prepares for the future through exchange with stakeholders